Szanowny Użytkowniku,
od 25 maja 2018 roku stosujemy przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO lub Ogólne rozporządzenie). W związku z wskazanymi regulacjami, pozyskując Twoje dane poprzez formularz kontaktowy informujemy, że:
1. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nieprzekazanie uniemożliwi nam udzielenie Tobie wszelkich informacji o które prosisz w zapytaniu.
2. Administratorem Twoich danych będzie MOTODRAG Zofia Świątek z siedzibą w Odolanowie (63-430 Odolanów) przy ul. Krotoszyńska 99, NIP: 622-13-36-641.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych można się skontaktować pisząc na adres e-mail: sklep@motodrag.eu lub dzwoniąc pod numer tel. 503 657 964
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celach:
a) możliwości udzielenia Tobie wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie kwestie poruszane w zapytaniu, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
b) realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w postaci dochodzenia potencjalnych roszczeń o charakterze prywatnoprawnym związanych z przekazanymi przez Ciebie treściami lub ochrony przed takimi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5.Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone wyłącznie przedsiębiorstwu IT zajmującemu się obsługą informatyczną oraz prowadzeniem naszej strony internetowej, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonywania przez ten podmiot obowiązków wynikających z zawartych umów.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane lub powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres niezbędny dla udzielenia Tobie odpowiedzi na zadane pytanie oraz – gdy będzie to niezbędne – przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych o których mowa w pkt 4 lit. b
8. Niezwłocznie po upływie okresu o którym mowa w punkcie poprzedzającym Twoje dane zostaną usunięte.
9. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Twojej osoby jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.
10. Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:
a) żądania od nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
b) prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c) prawo do wycofania udzielonej nam zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do wskazanych w żądaniu danych osobowych. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię bez zbędnej zwłoki.

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi informacjami.