Szanowny Kliencie,
od 25 maja 2018 roku stosujemy przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO lub Ogólne rozporządzenie). W związku z wskazanymi regulacjami, pozyskując Twoje dane poprzez ww. formularz informujemy, że:

1. Podanie przez Ciebie danych osobowych o które prosimy w formularzu jest warunkiem dokonania zakupu (zawarcia umowy sprzedaży i realizacji jej postanowień) wybranego przez Ciebie produktu.
2. Administratorem Twoich danych będzie MOTODRAG Zofia Świątek z siedzibą w Odolanowie (63-430 Odolanów) przy ul. Krotoszyńskiej 99, NIP: 622-13-36-641.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych można się skontaktować pisząc na adres e-mail: sklep@motodrag.eu lub dzwoniąc pod numer tel. 503 657 964
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celach:
a) zawarcia umowy sprzedaży wybranego przez Ciebie produktu oraz realizacji jej postanowień, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia,
b) rozliczenia przez nas ww. transakcji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności wypełniania obowiązków wynikających z prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Ogólnego rozporządzenia,
c) realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z dokonanym przez Ciebie zakupem, a także wykonywania przez nas praw związanych z takimi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia.
5. Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie:
a) podmiot świadczący na naszą rzecz usługi księgowe w celu rozliczenia ww. transakcji stanowiącej przedmiot powyższej umowy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
b) przedsiębiorstwo IT zajmujące się obsługą informatyczną oraz prowadzeniem naszej strony internetowej, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonywania przez ten podmiot obowiązków wynikających z zawartych umów.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów lub podmiotów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
7. Przekazane dane będą przetwarzane przez nas przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym (wynikających m. in. z obowiązków podatkowych) związanych z dokonanym przez Ciebie zakupem (zawartą między nami umową sprzedaży wybranego przez Ciebie produktu).
8. Niezwłocznie po upływie okresu o którym mowa w punkcie poprzedzającym Twoje dane zostaną usunięte.
9. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Twojej osoby jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.
10. Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:
a) żądania od nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
b) prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c) prawo do żądania przeniesienia Twoich danych do innego administratora,
c) prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do wskazanych w żądaniu danych osobowych. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię bez zbędnej zwłoki.

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi informacjami.